44

വീഡിയോ

പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉപകരണങ്ങൾ റോബോട്ട് ടീപ്രെസോ ഷോപ്പ്

2022 ന്യൂ അറൈവൽ ഫാക്ടറി ഡയറക്ട് ഹോട്ട് സെല്ലിംഗ് മിനി റോബോട്ട് കോഫി കിയോസ്ക്

റോബോട്ട് ബാരിസ്റ്റ ഉൾച്ചേർത്ത വർക്ക്സ്റ്റേഷൻ

റോബോട്ട് ടീപ്രെസോ ഷോപ്പ്

MOCA മിനി റോബോട്ട് കോഫി കിയോസ്ക്

2022 ന്യൂ അറൈവൽ ഫാക്ടറി ഡയറക്ട് ഹോട്ട് സെല്ലിംഗ് മിനി റോബോട്ട് കോഫി കിയോസ്ക്

റോബോട്ട് ലാറ്റെ ബാരിസ്റ്റ

CINOZoEv_G8

റോബോട്ട് ഐസ് ക്രീമും ജ്യൂസ് കിയോസ്കും